Henn na Hotel Kanazawa Korinbo | Official Website

Online booking

 

Henn na Hotel Kanazawa Korinbo

可能會改變的酒店

位於 “香林坊”,方便觀光和購物
步行即可到達各種景點,例如兼六園
用尖端技術表達“日本”

360°全景


關於應對COVID-19情況的預防措施的通知