Henn na Hotel Kanazawa Korinbo | Official Website

Online booking

 

Henn na Hotel Kanazawa Korinbo

可能会改变的酒店

位于 “香林坊,方便观光和购物
步行可到各种景点,例如兼六园
用尖端技术表达“日本”

360°全景


关于应对COVID-19情况的预防措施的通知